Oblasti poradenstva

 • Financie a právo
  • chemická legislatíva, klasifikácia nebezpečných chemických látok a zmesí, karty bezpečnostných údajov, správa o chemickej bezpečnosti
 • BOZP a PO
  • posúdenie rizika, prevádzkový poriadok, komplexné zabezpečenie chemickej bezpečnosti podniku
 • Rôzne
  • ochrana vôd, havarijný plán, testovanie odpadových vôd
  • znečistené územia, environmentálne záťaže, ochrana pôd

Popis spoločnosti

konzultačné a poradenské služby a riadenie projektov na Slovensku aj v zahraničí pre širokú oblasť manažmentu chemických látok, legislatívy REACH, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, hodnotenie zaťaženosti územia a kontaminácie, due dilligence a hodnotenie nebezpečnosti a rizík chemických látok, biocídov, pesticídov, detergentov, prípravkov a výrobkov, zmesí, odpadových vôd, pôd a ďalších matríc

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch:

 • Slovensko
Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Tomášikova 10F, Bratislava, 82103
IČO
31437443
DIČ
2020362949
Tel:
02 4594 3712
Fax:
02/ 45945223
Web:
www.ekotox.sk
Email:
ekotox@ekotox.sk

  Chcem si vyžiadať informácie